فرم وضعیت و امکانات ساختمان جهت پروانه بهره بردای و پیوست مدارک مورد نیاز

ابتدا فرم شماره 1 (وضعیت و امکانات ساختمانی جهت تکمیل توسط موسسات مشمول قانون) را تکمیل نموده و مدارک مورد نیاز جهت پروانه صدور بهره برداری پیوست نمایید.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

نوع کارگاه / کارخانه *
          
نام درخواست کننده *

نام خانوادگی درخواست کننده *

شماره شناسنامه *

شماره ملی *

نام پدر *

محل صدور *

نشانی *

شماره تلفن *

کد پستی

نام موسسه *

نشانی کارگاه / کارخانه *

تلفن کارگاه / کارخانه

نشانی دفتر *

تلفن دفتر

شماره پروانه بهره برداری وازارت صنایع و معادن / جهاد کشاورزی *

تاریخ پروانه بهره برداری وازارت صنایع و معادن / جهاد کشاورزی *

شماره ثبت شرکت *

تاریخ ثبت شرکت *

نام مدیر 1 *

نام خانوادگی مدیر 1 *

نشانی مدیر 1 *

شماره تلفن مدیر 1 *

نام مدیر 2

نام خانوادگی مدیر 2

نشانی مدیر 2

شماره تلفن مدیر 2

مساحت کل زیربنا (متر مربع) *

مساحت ساختمان های تولید و بسته بندی
متر مربع


مساحت ساختمان کنترل کیفیت (آزمایشگاه)
مترمربع


مساحت ساختمان اداری و تاسیسات
مترمربع


مساحت امکانات کارگری و سرویس های بهداشتی
مترمربع


مساحت ساختمان (انبارها: مواد اولیه و ساخته شده و غیره)
مترمربع


مساحت سردخانه و گرمخانه
مترمربع


نوع مالکیت زمین *
      
نوع دیگر مالکیت زمین

نوع مالکیت بنا ساختمان *
      
نوع دیگر مالکیت بنا ساختمان

پیش بینی تعداد کارکنان موسسه

پیش بینی تعداد متخصصین

پیش بینی تعداد کارگران

پیش بینی تعداد کارمندان

درخواست کتبی *
درخواست کتبی پس از امضا اسکن شده و پیوست گردد.


تصویر رو برابر اصل شده پروانه بهره برداری وزارت صنایع / جهاد کشاورزی *

تصویر پشت برابر اصل شده پروانه بهره برداری وزارت صنایع / جهاد کشاورزی *

کروکی آدرس محل *

نقشه ساختمانی با ذکر متراژ قسمتهای مختلف مطابق ضوابط مربوطه *

آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی در صورتیکه واحد تولیدی شرکت باشد

تعرفه صدور پروانه *

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >