مدیریت امور عمومی


نام ونام خانوادگی :    مسعود اسدی                                                                    

سمت :  مدیر امور عمومی

مدرک تحصیلی :  لیسانس حقوق قضایی 

سابقه کار :  23 سال

در سال 76 در پست مسئول مواد اعتیاد آور و الکل استخدام شدم واز سال 86 انتصاب در پست مدیر امور عمومی با حفظ سمت تا کنون واز سال 88 تغییر عنوان پست سازمانی از مسئول مواد اعتیاد آور و الکل به کارشناس امور حقوقی و ادامه فعالیت در پستهای مدیر امور عمومی و مسئول مواد اعتیاد آور والکل تا کنون می باشم

شرح وظایف :

نظارت برانجام امور مربوط به متصدیان امور عمومی و انجام امور مربوط به حضور و غیاب و صدور مرخصی کارکنان

نظارت بر ثبت و نگهداری سوابق مکاتبات و تهیه پیش نویس مکاتبات

دریافت و نگهداری حساب تنخواه گردان

انجام درخواستهایی که اجرا یا تهیه آنها درمحل امکان پذیر است با کسب مجوز قانونی ودر حدود اختیارات

درخواست وسایل وامکانات مورد نیاز مرکز

نظارت بر حفاظت و نگهداری از اموال و تجهیزات تحت اختیار مرکز

شرکت فعال در دوره های کار آموزی مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

    تلفن : 33332010


چارت سازمانی مدیریت امور عمومی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >