جلسات
1

4 امرداد 1397
کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح PMS
هفتمین جلسه کمیته پایش محصولات در سطح عرضه ( PMS ) سال 97-96 مورخ 97/04/31 در محل دفتر معاونت محترم غذا و دارو برگزار شد.

 

3 تير 1397
کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح PMS
ششمین جلسه کمیته پایش محصولات در سطح عرضه ( PMS ) سال 97-96 مورخ 97/03/30 در محل دفتر معاونت محترم غذا و دارو برگزار شد.

 

2 ارديبهشت 1397
کمیته هماهنگی و برنامه ریزی طرح PMS
پنجمین جلسه کمیته پایش محصولات در سطح عرضه ( PMS ) سال 97-96 مورخ 97/02/31

 

10 خرداد 1393
جلسه مسئولین فنی ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانها
صورتجلسه مسئولین فنی ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

10 خرداد 1393
روند اجرایی دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان شهبد گنجی برازجان
در این جلسه روند اجرایی دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی در این بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت و مسائل مختلف در حوزه دارو و تجهیزات با حضور اعضا

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >