نظام سلامت
1

22 ارديبهشت 1397
فعالیت های انجام شده جهت تحول در نظام سلامت
فعالیت های انجام شده در راستای تحول نظام سلامت در بیمارستانهای دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

 

15 تير 1393
فعالیت های انجام شده در زمینه دارو و تجهیزات
و ملزومات پزشکی در حوزه معاونت غذا ودارو

 

10 خرداد 1393
تعرفه های داروئی سال 93 و پی گیری برنامه های نظام سلامت

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >