فرآیند استفاده از سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)

1401/5/23 0:0
سامانه HIX وظیفه اتوماسیون کلیه امور مربوط به داروخانه ها از قبیل صدور مجوز تأسیس، پروانه تأسیس ، پروانه هاي مسئولین فنی، جابجایی محل داروخانه، انتقال سرمایه و ... را به عهده خواهد داشت.

سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در حال راه اندازي سامانه مدیریت داروخانه هاي کشور می باشد. این سامانه وظیفه اتوماسیون کلیه امور مربوط به داروخانه ها از قبیل صدور مجوز تأسیس، پروانه تأسیس ، پروانه هاي مسئولین فنی، جابجایی محل داروخانه، انتقال سرمایه و … را به عهده خواهد داشت. بدیهی است پس از راه اندازي این سامانه کلیه تعاملات مؤسسین و مسئولین فنی با واحد امور داروخانه دانشگاهها بصورت الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت. جهت فراهم سازي مقدمات اجراي سامانه مدیریت امور داروخانه ها، سازمان غذا و دارو طرحی را جهت جمع آوري اطلاعات داروخانه هاي موجود و صدور پروانه الکترونیکی مختص داروخانه و مسئولین فنی تعریف نموده است. کلیه داروخانه هاي کشور موظف هستند که اطلاعات داروخانه، مؤسسین و مسئولین فنی خود را در این سیستم وارد نمایند. در ادامه سعی خواهد شد این سامانه معرفی گردد.

 راهنمای استفاده از سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)

کلمات کلیدی:
راهنما.مدیریت.داروخانه.سامانه    

تاریخ بروز رسانی:   7 شهريور 1401

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ
< >