دانستنی ها
1
راهکاری های کاهش نمک در فرآورده های گوشتی
گل اندام آسایش ، حمید پورنبی، پریسا احمدی


محصولات غذائی تراریخته
آقای مهندس سید محمد حسین رکاب پور ( مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو) آقای مهندس امیر حسین پناهیان (کارشناس مواد غذایی و بهداشتی شبکه بهداشت شهرستان جم)


بررسی میزان HMF نمونه های عسل ارسال شده به آزمایشگاه مواد غذایی بوشهر طی سال های 98-96
خانم مهندس معصومه مستشیر: کارشناس مسئول بخش شیمی آزمایشگاه مواد غذایی خانم مهندس فریده خورشیدیان: کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی خانم مهندس نصرت دریاپور: کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی


نشانگر تغذیه ای = همیار مصرف کننده برای انتخاب ماده غذایی سالم در دوران کرونا
خانم مهندس نوشین حسن زاده-مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان


غذاهای مناسب برای مبتلایان به کرونا
خانم مهندس آزاده آرام کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو


روش های شناسایی و ردیابی فرآورده های غذایی تراریختهروشهای نگهداری مواد غذایی(2)
گل اندام آسایش.حمید پور نبی


روشهای نگهداری مواد غذایی(1)
گل اندام آسایش.حمید پور نبی


1
< >