فرآیندها
1

10 اسفند 1396
فرایند آزمایشگاه
درخواست آزمایشات کنترل غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 

10 بهمن 1391
فرایند دارویی
اجرای صدور پروانه تاسیس داروخانه پس از دریافت فرم و تکمیل آن توسط متقاضی و گرفتن اخذ دستور مدیریت دارو به دبیرخانه ارسال می شود

 

10 بهمن 1391
فرایند مواد غذایی
روش ها و وظایف هر واحد بر اساس آئین کار و دستورالعمل های اداره کل نظارت و ارزیابی وزارت متبوع بایستی به صورت روشن و شفاف در قالب فرآیندهای مجزا مدون و مکتوب شده باشد.

 

10 بهمن 1391
فرایند تحقیق و توسعه
جمع آوری نسخ از داروخانه ها سپس پردازش نسخ پزشکان و بررسی اولیه انجام می شود

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >